Verejný sektor

Portál elektronických aukcií

Chcete jednoducho znížiť prevádzkové náklady, potrebujete vymeniť súčasného dodávateľa či
zrealizovať verejnú zákazku, a to všetko bez zvýšenej administratívnej záťaže? Nechajte to na nás, všetko za Vás zariadime a zaistíme v danom období najnižšiu cenu na trhu.

Prostredníctvom elektronických výberových konaní zabezpečujeme našim klientom optimalizáciu nákupných procesov. Okrem toho zabezpečujeme aj s tým súvisiaci kompletný administratívno-právny servis. Pred začatím výberového konania spracujeme analýzu súčasných podmienok, definujeme zadávacie podmienky výberu dodávateľa a zaistíme administratívnu podporu pri prechode pod víťazného dodávateľa, vrátane kontroly uzatváraných zmlúv. Svojim klientom tak optimalizujeme nielen ceny, ale šetríme aj ich čas.

Pri realizácii elektronických výberových konaní sa striktne riadime zákonom č. 134/2016 Zb. O
verejnom obstarávaní. Celý proces aukcie je maximálne transparentný, aukcia je od jej počiatku až do ukončenia zaznamenávaná a zároveň môžu všetci účastníci sledovať jej priebeh online z pohodlia domova. Práve preto je elektronická aukcia tým správnym nástrojom pre výber najvýhodnejšieho dodávateľa, ktorý obmedzuje špekulácie a vylučuje možnosť ovplyvňovania výsledkov a korupciu. Nikto z uchádzačov nie je zvýhodňovaní oproti ostatným, víťazí iba najlepšia cena (v danej kvalite) či iný parameter, ktorý si sami zvolíte. Dodávatelia sa v aukcii navyše navzájom nevidia, nevidia ani koľkým dodávateľom čelia, a tak je vylúčená aj možnosť ich predchádzajúceho zákulisného dohováranie.

Predmetom výberového konania môže byť v podstate ktorákoľvek komodita či služba. Elektronické výberové konania šijeme na mieru a v špecifikáciách zohľadníme aj individuálne požiadavky. Špecializujeme sa predovšetkým na znižovanie cien elektrickej energie a zemného plynu, na mieru však svojim klientom pripravujeme aukcie aj v mnohých iných oblastiach, ako sú napríklad pohonné hmoty, vzduchotechnika, hutné materiály, kancelárske potreby a ďalšie.

Zapojte sa do našej združenej e-aukcie elektrickej energie a zemného plynu! Klientom e-aukcií šetríme na silovej elektrine a plyne okolo 40% ročne. Kompletný servis, vrátane analýzy súčasných podmienok, administratívneho prechodu pod víťazného dodávateľa aj kontrolu
novo uzatváraných zmlúv, robíme ZDARMA. Pokiaľ s nami aukciu podstúpite, garantujeme Vám minimálnu úsporu na energií vo výške 10%, v prípade nižšej úspory dôjde k stornovaniu registrácie aj dohody bez akýchkoľvek poplatkov, a Vy tak zostanete u pôvodného dodávateľa za rovnakých podmienok ako doteraz.

Zaujíma Vás, koľko môžete na energiách v aukcii ušetriť Vy? Zaregistrujte sa a nechajte si urobiť bezplatnú analýzu odhadovanej úspory! Pre výpočet stačí pripojiť súčasnú zmluvu o dodávke elektriny / plynu a ročné vyúčtovanie u pôvodného dodávateľa. Chcete začať výberové konanie pre inú komoditu či službu ako sú energie? Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať TU (otvorí sa online komunikácia). Na všetko Vám veľmi radi odpovieme. 

Koľko v e-aukcii na energiách ušetríme?
Priemerne klientom na silovej elektrine a plyne šetríme okolo 40% ročne. Konkrétna výška úspory sa odvíja predovšetkým od aktuálnej ceny elektriny či plynu na trhu. Mnohokrát sa celková úspora vyšplhá až na 60% za rok.

Zaregistruje sa u nás, pošlite nám Vašu súčasnú zmluvu o dodávke elektriny / plynu a ročné
vyúčtovanie u pôvodného dodávateľa a my Vám odhadovanú úsporu bezplatne vykalkulujeme.

Postup pri verejnej súťaži

Náš e-aukčný portál pri realizácii verejného obstarávania prostredníctvom verejnej súťaže zabezpečuje nasledovné:

 1. Vykoná oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
 2. Uverejni v profile súťažné podklady
 3. Uverejni v profile vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti
 4. Uverejni v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné“, ak sa uplatňuje.
 5. Uverejni v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“, ak sa uplatňuje.
 6. Uverejni v profile informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov
 7. Uverejni v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie alebo jeho časť nebolo zrušené, ak bola predložená len jedna ponuka.
 8. Uverejni v profile
 9. a) zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti,
 10. b) ponuky všetkých uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk,
 11. c) zápisnica z otvárania ponúk,
 12. d) zápisnica z vyhodnotenia ponúk,
 13. e) správa podľa § 24 Zákona o verejnom obstarávaní.
 14. Uverejni v profile zmluvu, rámcovú dohodu a každú ich zmenu.
 15. Vykoná povinné zverejňovanie zmlúv podľa osobitného zákona.
 16. Uverejni v profile sumu skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy alebo rámcovej dohody, vrátane ich zmien.
 17. Uverejni v profile zoznam subdodávateľov.
 18. Vyhotoví v IS evidenciu referencii.

 

Prihláška do aukcie

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajovSúhlasím so zasielaním obchodných oznámení a reklamných materiálov v elektronickej podobe

Vyhlasujem, že v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, súhlasím so zhromažďovaním, ukladaním a spracovaním všetkých mojich osobných údajov, a to spoločnosťou e-aukčný portál s.r.o. pre tendre alebo výberové konania v elektronickej aukcii na dodávateľa elektriny, zemného plynu či inej komodity alebo služby. Zároveň potvrdzujem, že osobné údaje sú pravdivé a uviedol som ich pri tejto registrácii dobrovoľne.