Slovník pojmov

Portál elektronických aukcií

Elektronická aukcia (e-aukcia)
forma výberového konania realizovaného cez internetové rozhranie, v rámci ktorého dodávatelia
predkladajú svoje cenové ponuky (prípadne aj iné hodnoty ponúk) a tie potom s ohľadom na ponuky
konkurencie upravujú až do tej doby, kým už nikto nie je ochotný predložiť ešte výhodnejšie
podmienky. Elektronická aukcia je teda efektívnym nástrojom, ktorý obstarávateľom zaisťuje
najvýhodnejšieho dodávateľa danej komodity na trhu (popr. Na danom území) v danom období.

Účastník aukcie
fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zúčastňuje elektronickej aukcie, a to či už v podobe
dopytujúceho na strane jednej, ktorý formou výberového konania hľadá najvýhodnejšieho
dodávateľa, tak v podobe dodávateľa na strane druhej, ktorý svojimi ponukami bojuje o dopyt
obstarávateľa.

Záujemca / dodávateľ
osoby, ktoré prejavili záujem o ponuku zadávateľa, a teda aj o účasť v e-aukcii formou elektronickej
prihlášky, a súčasne potvrdili svoj súhlas s podmienkami a priebehom e-aukcie na základe verejnej
výzvy prijatej od prevádzkovateľa aukcie. V priebehu aukcie sa prostredníctvom svojich ponúk snažia
uspieť vo výberovom konaní a získať tak zadávateľa aukcie do svojho portfólia.

Zadávateľ / dopytujúci
fyzická alebo právnická osoba, organizačná zložka štátu či inštitúca verejného práva, pre ktorú
prevádzkovateľ vykonáva výberové konanie za vopred dohodnutých podmienok a ktorá v e-aukcii
dopytuje výhodnejšieho dodávateľa komodity za účelom zníženia svojich prevádzkových nákladov či
skvalitnenie dodávok tovaru a služieb.

Prevádzkovateľ
osoba, ktorú zadávateľ poveril vyhlásením a realizáciou elektronického výberového konania pre
výber najvýhodnejšieho dodávateľa, vrátane ďalších činností s tým spojených, tj. vrátane
poradenského servisu v rámci vyhľadávania najvhodnejšej ponuky a administratívnej činnosti pri
prevode pod víťazného dodávateľa. Prevádzkovateľom e-aukcie je spoločnosť e-aukčný portál s.r.o.

Súťažné podmienky
požiadavky zadávateľa, ako dopytujúceho najvýhodnejšieho dodávateľa, za ktorých bude po uzavretí
zmluvy s víťazným dodávateľom dochádzať k dodávkam dopytovanej komodity alebo služby.
Záujemca, ktorý chce prostredníctvom e-aukcie získať dopytujúceho do svojho portfólia, musí pred
vstupom do aukcie potvrdiť tieto podmienky svojim súhlasom, inak mu nebude umožnené v aukcii
predkladať svoje ponuky.

Súťažné kolo
fáza elektronického výberového konania, v rámci ktorej dodávatelia predkladajú svoje cenové
ponuky (prípadne aj iné hodnoty) a vyhodnocuje sa najvýhodnejšia ponuka pre zadávateľa podľa
vopred určených kritérií. Po skončení tejto fázy je známy víťaz elektronického výberového konania,
ktorý uspokojí dopyt zadávateľa.

Kritériá posúdenia najvýhodnejšej ponuky

meradlo pre posúdenie výhodnosti predkladaných ponúk pre klientov. Najčastejšie býva
posudzovanie založené na najnižšej ponúknutej cene, avšak poradie predkladaných ponúk sa môže
odvíjať aj od ďalších podmienok stanovených dopytujúcim na základe jeho požiadaviek.

Pozvánka k účasti
dokument v elektronickej podobe obsahujúci údaje o špecifikácií súťaženej komodity, podmienky
účasti vo výebrovom konaní stanovené obstarávateľom, harmonogram priebehu výberového konania
a návod pre zadávanie ponúk v použitej aplikácii výberového konania, na základe ktorého
prevádzkovateľ vyzýva dodávateľov k účasti na e-aukcii.

Virtuálna aukčná sieň
časť aplikácie dopytového konania, v ktorej záujemcovia predkladajú svoje cenové ponuky za účelom
získania dopytujúceho a ku ktorému majú jednotliví účastníci prístup podľa oprávnení pridelených
prevádzkovateľom, vďaka čomu môžu sledovať priebeh aukcie a zistiť víťaznú ponuku online, v
priamom prenose.

Elektronický kľúč
šifrované heslo, prostredníctvom ktorého sa všetci účastníci e-aukcie prihlásia do virtuálnej aukčnej
siene a môžu tak sledovať jej priebeh. Každému pozorovateľovi je pridelený jedinečný kód s
obmedzenou časovou platnosťou a po jej vypršaní sa už nemožno do aukčnej siete prihlásiť.

Pozorovateľ e-aukcie
účastník aukcie, ktorý získal od prevádzkovateľa pridelený prístup a môže tak sledovať priebeh aukcie
online vo virtuálnej aukčnej sieni, fungujúci na bežnej internetovej adrese. Prostredníctvom svojho
prístupu však môže aukciu sledovať iba pasívne a nemá možnosť do jej priebehu nijako vstupovať.

Odtlačok aukčnej siene
report o výsledkoch celej e-aukcie. Je sprístupnená účastníkom e-aukcie po jej skončení. Každý
účastník tak má k dispozícii jej výsledok, aj keď samotnú aukciu nemohol alebo nechcel online
sledovať. V reporte je obsiahnutá nielen výsledná ponuka, ale aj ponuka všetkých ostatných
jednotlivých uchádzačov.