Priebeh e-aukcie

Portál elektronických aukcií

1.) Zaregistrujte sa na našich stránkach a pripojte nasledujúce dokumenty (pre každé odberné
miesto):
a. zmluva so súčasným dodávateľom elektriny / plynu aj vrátane prípadných dodatkov,
b. ročné vyúčtovanie elektriny / plynu,
c. v prípade vysokého napätia či veľkoodberu plynu i odberový diagram.
2.) Bezplatná analýza súčasných podmienok a súčasného stavu odberu energií na základe
predložených podkladov vo všetkých odberných miestach, kalkulácie odhadovanej úspory
porovnaním súčasnej ceny s cenou získanou v poslednej aukcii.
3.) Podpis zmlúv, na základe ktorých aukciu pripravujeme.
4.) Definovanie zadávacích podmienok, podľa ktorých bude dochádzať k dodávkam elektriny či plynu.
5.) Vyhlásenie termínu aukcie, pozvánka dodávateľom na účasť v aukcii a zaslanie prístupových
údajov všetkým účastníkom e-aukcie, na základe ktorých sa môžu prihlásiť do virtuálnej
aukčnej siene a sledovať celý priebeh e-aukcie.
6.) Súťažné kolo e-aukcie.
7.) Vyhotovenie správy o realizácii e-aukcie, ktorej prílohou je odtlačok e-aukčnej siene.
8.) Kontrola vecnej správnosti návrhu zmlúv od víťazného dodávateľa.
9.) Podpis zmluvy s víťazným dodávateľom.
10.)  Začatie dodávky elektriny / plynu za zníženú cenu.