Odporuč a získaj

Portál elektronických aukcií

Boli ste s výsledkom aukcie spokojní? Odporučte ďalšie domácnosti vo Vašom okolí a získajte za každé odporučenie 4€?! Ak odporučíte firmu, odmeníme Vás dokonca 20€?! Pomôžte nám šetriť ľuďom vo Vašom okolí.

Počet odporúčaných osôb nie je nijako obmedzený.

Kto sa môže akcie zúčastniť?
Akcie sa môžu zúčastniť všetci naši existujúci klienti, ktorí sa už úspešne zúčastnili niektorej našej e-aukcie a uzavreli zmluvu s víťazným dodávateľom.

Koho možno odporučiť?

Odporučiť nám môžete akúkoľvek domácnosť či firmu po celom Slovensku, ktorá nie je doposiaľ zaregistrovaná v našej spoločnosti a nevyužila našich služieb.

Podmienky akcie

 • Odporúčateľ odporučí ktorúkoľvek domácnosť či firmu, ktorá splní všetky podmienky v týchto pravidlách.
 • Odporúčaná osoba sa úspešne zúčastní ktorejkoľvek našej e-aukcie a uzavrie zmluvu s
  víťazným dodávateľom.
 • Nárok na odmenu vzniká po podpise zmluvy odporúčanou osobou s víťazným dodávateľom.
 • Počet odporúčených osôb nie je nijako obmedzený, odmena za každú odporúčenú osobu sa sčíta.
 • Odmenu zasielame do 14 dní od podpísania zmluvy odporúčanou osobou s víťazným
  dodávateľom na evidovaný účet odporúčateľa.
 • Odmena nie je prenosná na iného klienta.
 • Odporúčateľ nie je v omeškaní so záväzkami voči našej spoločnosti, inak nárok na odmenu zaniká.
 • Akcia je platná od jej zverejnenia až do odvolania.

 

Záverečné ustanovenia
Spoločnosť E-aukční portál s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky tejto akcie, a to aj v jej priebehu. Akákoľvek zmena týchto podmienok bude zverejnená na internetových stránkach spoločnosti a bude účinná od dátumu jej zverejnenia.

Zároveň si spoločnosť vyhradzuje právo na overenie odporúčania telefonicky či e-mailovou
komunikáciou s odporúčateľom či odoporučeným.

Príjemca odmeny je zodpovedný za prípadnú daňovú povinnosť spojenú s jej prijatím podľa platnej legislatívy.

 

Ako začiat?

Kontaktuj nás